O fundacji Libold

Fundacja Libold została utworzona w 2015 roku, we Wrocławiu przez Izabelę i Aleksandra Libold. Jest organizacją pozarządową non profit prowadzącą szeroko rozumianą działalność pożytku publicznego w zakresie ochrony, ratowania, przywracania i poprawy zdrowia dzieci.

Fundacja Libold jest jedną z nielicznych w Polsce Fundacji opierających swoją działalność prawie w całości na prywatnym kapitale fundatorów Izabeli i Aleksandra Libold.

Nadzór nad Fundacją sprawuje minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego.

Szczegółowy zakres działania Fundacji Libold został określony w statucie i jest odzwierciedleniem zamierzeń określonych przez Fundatorów.

Fundacja Libold jest wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego w Rejestrze Fundacji, Stowarzyszeń i innych Organizacji Społecznych. Fundacja działa na podstawie Statutu i podlega kontroli.

FUNDACJA LIBOLD

Kontakt:
tel. +48 601 241 111
e-mail: kontakt@fundacjalibold.pl

Adres do korespondencji:
ul. Sosnowa 23
51-361 Wilczyce

Dane fundacji:

KRS: 0000589897
NIP: 8952062082
REGON: 363170459

Rachunek bankowy nr:
31 1140 2004 0000 3802 7649 6167