Statut Fundacji "FUNDACJA LIBOLD"

Rozdział I.
Postanowienia ogólne

§ 1

Fundacja pod nazwą „Fundacja Libold”, zwaną dalej Fundacją, ustanowiona przez Aleksandra Libold zamieszkałego: 51-317 Wrocław, ul. Bierutowska 25 i Izabelę Libold zamieszkałą: 51-317 Wrocław, ul. Bierutowska 25, zwanych dalej Fundatorami, aktem notarialnym z dnia 21 września 2015 roku, nr rep.2683/2015, sporządzonym przez notariusza Adama Bilińskiego w Kancelarii Notarialnej we Wrocławiu przy ul. Świętego Antoniego 26, działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (tekst jednolity: Dz. U. z 1991 r. Nr 46 poz. 203 z późn. zm.) oraz postanowień niniejszego statutu.

§ 2

 1. Siedzibą Fundacji jest miasto Wrocław.
 2. Terenem działania Fundacji jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej i zagranica.
 3. Fundacja może tworzyć oddziały, zakłady, filie i przedstawicielstwa w kraju i za granicą.

§ 3

Czas trwania Fundacji jest nieograniczony.

§ 4

Fundacja jest organizacją pozarządową, prowadzącą działalność pożytku publicznego w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.

§ 5

Nadzór na Fundacją sprawuje minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego.
 

Rozdział II.
Cele i zasady działania fundacji

§ 6

 1. Głównym celem Fundacji jest działalność w zakresie ochrony, ratowania, przywracania i poprawy zdrowia dzieci.
 2. Pozostałymi celami fundacji są:
  1. działalność w zakresie ochrony, ratowania, przywracania i poprawy zdrowia osób dorosłych,
  2. działalność z zakresu ochrony i promocja zdrowia,
  3. organizacja przedsięwzięć mających za przedmiot naukę, edukację, oświatę i wychowanie,
  4. działalność charytatywna.

§ 7

Fundacja realizuje swoje cele poprzez:

 1. finansowanie kosztów rehabilitacji i leczenia,
 2. pomoc w zakupie sprzętu rehabilitacyjnego, medycznego i środków farmaceutycznych,
 3. organizowanie i udział w finansowaniu akcji mających promować ochronę zdrowia,
 4. organizowanie i prowadzenie szkoleń, warsztatów i kursów związanych z realizacją celów Fundacji,
 5. organizowanie, prowadzenie i wspieranie badań w zakresie związanym z celami Fundacji,
 6. współpracę z administracją publiczną i samorządem lokalnym,
 7. prowadzenie działalności wydawniczej i promocyjnej,
 8. wspieranie instytucji wolontariatu.

§ 8

Dla osiągnięcia swoich celów Fundacja może współdziałać i wspierać działalność innych osób prawnych lub osób fizycznych, zbieżną z celami Fundacji.
 

Rozdział III.
Majątek fundacji

§9

Majątek Fundacji stanowi fundusz założycielski w wysokości 2.000 zł (słownie: dwa tysiące złotych zero groszy) przyznany w oświadczeniu woli o ustanowieniu Fundacji oraz składniki majątkowe nabyte w trakcie działalności Fundacji.

§ 10

Środki finnsowe na realizację celów Fundacji i pokrycie kosztów jej działalności pochodzą w szczególności z:

 1. funduszu założycielskiego,
 2. darowizn, spadków, zapisów,
 3. subwencji i dotacji,
 4. wpływów pochodzących z wkładów pieniężnych fundacji na rachunkach bankowych, lokatach kapitałowych oraz papierów wartościowych,
 5. dochodów z majątku nieruchomego i ruchomego oraz praw majątkowych,
 6. dochodów z majątku Fundacji.

§ 11

Przychody z darowizn, spadków i zapisów oraz subwencji i dotacji mogą być użyte na realizację celów Fundacji, o ile ofiarodawcy nie postanowili inaczej.

§ 12

Fundacja odpowiada za swoje zobowiązania całym swoim majątkiem.

§ 13

Zarząd Fundacji lokuje majątek Fundacji na rachunkach bankowych, w papierach wartościowych, udziałach spółek, jednostkach uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych i  nieruchomościach. Przy lokacie majątku Fundacji winna być brana pod uwagę w pierwszym rzędzie ochrona przedmiotu inwestycji przed jej dochodowością.

§ 14

 1. Fundacja nie może udzielać pożyczek lub zabezpieczać swoim majątkiem zobowiązań, w stosunku do Fundatorów, członków władz Fundacji, jej pracowników oraz osób, z którymi pracownicy lub członkowie władz pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki, kurateli (zwanych dalej „osobami bliskimi").
 2. Majątek Fundacji nie może być przekazywany na rzecz Fundatorów, członków władz Fundacji ani jej pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach odmiennych niż te, które obowiązują w stosunku do osób niezwiązanych z Fundacją, w szczególności nie może być przekazywany bezpłatnie lub na warunkach preferencyjnych.
 3. Majątek Fundacji nie może być wykorzystywany na rzecz Fundatorów, członków władz Fundacji lub pracowników oraz ich osób bliskich, chyba że wykorzystanie to wynika bezpośrednio ze statutowego celu Fundacji.
 4. Fundacja nie może dokonywać zakupów towarów lub usług od Fundatorów, członków władz Fundacji, jej pracowników lub ich osób bliskich, bądź podmiotów, w których uczestniczą Fundatorzy, członkowie władz Fundacji, jej pracownicy lub ich osoby bliskie, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.
   

Rozdział IV.
Organy fundacji

§ 15

 1. Organami Fundacji są:
  1. Rada Fundacji
  2. Zarząd Fundacji.
    

Rozdział V.
Rada Fundacji

§ 16

 1. Rada Fundacji składa się z dwóch do pięciu osób.
 2. Członków Rady Fundacji powołują i odwołują Fundatorzy, przy czym członkowie Rady Fundacji nie mogą być członkami Zarządu Fundacji.
 3. Członkowie Rady Fundacji na jej pierwszym posiedzeniu wybierają spośród siebie Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego.
 4. Przewodniczący kieruje pracami Rady Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz.
 5. Członkiem Rady Fundacji nie może być osoba, która była skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z winy umyślnej lub przestępstwo skarbowe.
 6. Członkostwo w Radzie Fundacji ustaje z dniem:
  1. odwołania przez Fundatorów, w szczególności w przypadku:
  2. nienależytego wypełniania funkcji członka Rady Fundacji,
  3. naruszenia postanowień statutu Fundacji,
  4. trwałej utraty zdolności do sprawowania funkcji na skutek choroby lub ułomności,
  5. zaistnienia innych okoliczności, które powoduję utratę zaufania do danego członka Rady Fundacji,
  6. śmierci jej członka,
  7. złożenia przez niego rezygnacji,
  8. prawomocnego skazania za przestępstwo popełnione umyślnie.
 7. Członkowie Rady Fundacji nie pobierają wynagrodzenia z tytułu pełnionej funkcji.
 8. z wyjątkiem zwrotu uzasadnionych kosztów związanych z uczestnictwem w pracach tego organu, w tym kosztów podróży.

§ 17

 1. Rada Fundacji jest organem opiniodawczym i doradczym oraz sprawuje stałą kontrolę nad działalnością Fundacji.
 2. Do kompetencji Rady Fundacji w szczególności należy:
  1. rozpatrywanie i zatwierdzanie rocznych budżetów i planów działania, sprawozdań
  2. z ich realizacji oraz sprawozdań finansowych Fundacji, jak również rozpatrywanie
  3. i zatwierdzanie wieloletnich planów działania Fundacji,
  4. ocena pracy Zarządu oraz udzielanie członkom Zarządu absolutorium,
  5. zatwierdzanie opracowywanego przez Zarząd regulaminu wynagradzania pracowników Fundacji,
  6. proponowanie zmian Statutu oraz opiniowanie zmian Statutu przedstawionych Radzie przez Fundatorów lub Zarząd do zaopiniowania,
  7. wyrażanie opinii we wszystkich uznanych przez nią za istotne sprawach w drodze uchwał podejmowanych z własnej inicjatywy lub na wniosek Zarządu.
 3. W celu realizacji swoich zadań kontrolnych Rada Fundacji w szczególności jest uprawniona do:
  1. żądania od Zarządu przedstawienia wszelkich dokumentów dotyczących Fundacji;
  2. żądania od członków Zarządu złożenia pisemnych lub ustnych wyjaśnień;
  3. uczestniczenia w posiedzeniach Zarządu z głosem doradczym.

§ 18

 1. Rada Fundacji pracuje na posiedzeniach zwoływanych w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż raz na sześć miesięcy.
 2. Posiedzenia Rady Fundacji zwołuje przewodniczący z własnej inicjatywy lub na wniosek Zarządu lub Fundatorów.
 3. Posiedzenia Rady Fundacji prowadzi jej przewodniczący, a w razie jego nieobecności członek Rady Fundacji wskazany przez przewodniczącego.
 4. Posiedzenia Rady Fundacji mogą być zwoływane pisemnie, telefonicznie, elektronicznie albo w formie ustanego zawiadomienia skierowanego bezpośrednio do jej członków.
 5. Posiedzenia Rady Fundacji mogą być prowadzone telefonicznie, w sposób umożliwiający porozumienie się wszystkich uczestniczących w nim członków.
 6. Z posiedzenia Rady Fundacji sporządza się protokół podpisany przez członków Rady Fundacji obecnych na posiedzeniu.
 7. W posiedzeniach Rady Fundacji mogą uczestniczyć z głosem doradczym członkowie Zarządu, Fundatorzy lub inne zaproszone przez nią osoby.

§ 19

 1. Uchwały Rady Fundacji zapadają zwykłą większością głosów, z tym że dla ważności tych uchwał wymagana jest obecność co najmniej 50 procent składu jej członków, w tym Przewodniczącego lub Wiceprzewodniczącego.
 2. Uchwały Rady Fundacji mogą być podejmowane bez odbycia posiedzenia w drodze głosowania pisemnego o ile żaden z jej członków nie zgłosi sprzeciwu co do takiej formy głosowania.
   

Rozdział VI.
Zarząd Fundacji

§ 20

 1. Zarząd powoływany jest przez Fundatorów.
 2. Fundatorzy powołując Zarząd określają liczbę członków zarządu oraz ich funkcje.
 3. Pracami zarządu kieruje Prezes Zarządu.
 4. Kadencja Zarządu trwa 2 lata.
 5. Fundatorzy mogą zostać członkami Zarządu.
 6. Członkostwo w Zarządzie wygasa w przypadku rezygnacji, śmierci, bądź odwołania członka Zarządu. Fundatorzy mogą odwołać Zarząd lub każdego z jego członków w każdym czasie.
 7. Członkiem Zarządu nie może być osoba, która była skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z winy umyślnej lub przestępstwo skarbowe.

§ 21

 1. Zarząd kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz.
 2. Do kompetencji Zarządu należy:
  1. kierowanie bieżącą działalnością Fundacji,
  2. reprezentowanie Fundacji na zewnątrz,
  3. opracowywanie na rok następny rocznych budżetów i planów działania oraz rocznych sprawozdań przewidujących i uwzględniających politykę inwestycyjną Fundacji i przychody uzyskiwane wskutek jej prowadzenia,
  4. opracowywanie wieloletnich planów działania Fundacji określających długofalowe kierunki jej działania,
  5. sprawowanie zarządu nad majątkiem Fundacji,
  6. zaciąganie zobowiązań w imieniu Fundacji,
  7. powoływanie oddziałów, zakładów, filii i przedstawicielstw Fundacji,
  8. opracowywanie projektu regulaminu wynagradzania pracowników Fundacji,
  9. składanie oświadczeń o przyjmowaniu darowizn, spadków, zapisów, subwencji i dotacji.
 3. Budżety i plany, o których mowa w ust.2 pkt 3 niniejszego paragrafu Zarząd opracowuje i przedstawia Radzie Fundacji do zatwierdzenia w terminie do dnia 30 listopada każdego poprzedniego roku.
 4. Zarząd ponosi odpowiedzialność za właściwe finansowanie działalności statutowej Fundacji, w tym także za odpowiednie lokowanie jej środków majątkowych, zapewniające przewidywane przychody i trwałość majątku Fundacji.
 5. Zarząd zawiera umowy o pracę z pracownikami Fundacji.

§ 22

Oświadczenia woli w imieniu Fundacji składa Prezes lub Wiceprezes Zarządu jednoosobowo.

§ 23

 1. Zarząd podejmuje uchwały zwykłą większością głosów, przy czym do ważności uchwał wymagana jest obecność co najmniej 50 procent jego składu, w tym Prezesa lub Wiceprezesa.
 2. W razie równej liczby głosów decyduje głos Prezesa lub Wiceprezesa.

§ 24

 1. Członkowie Zarządu mogą otrzymywać wynagrodzenie z tytułu pełnionych funkcji o ile Rada Fundacji podejmie stosowną uchwałę o przyznaniu i wysokości wynagrodzenia.
 2. Wynagrodzenia dla członków Zarządu i pracowników Fundacji wypłacane są ze środków Fundacji.

§ 25

 1. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb.
 2. Posiedzenia Zarządu mogą być zwołane przez Prezesa Zarządu na wniosek Fundatorów, Rady Fundacji albo innego członka Zarządu.
 3. Posiedzenia Zarządu mogą być zwoływane pisemnie, telefonicznie, elektronicznie albo
  w formie ustanego zawiadomienia skierowanego bezpośrednio do jej członków.
   

Rozdział VII.
Zmiany Statutu

§ 26

 1. Fundatorzy uprawnieni są do zmiany celu, dla którego Fundacja została powołana. Zmiana celu Fundacji następuje w drodze zmiany postanowień niniejszego Statutu i wymaga rejestracji przez właściwy sąd.
 2. Zmian w statucie dokonuje Zarząd.
   

Rozdział VIII.
Postanowienia Końcowe

§ 27

Dla efektywnego realizowania swoich celów Fundacja może połączyć się z inną fundacją, na warunkach określonych przez zainteresowane strony. Decyzję w sprawie połączenia podejmują Fundatorzy.

§ 28

Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów, dla których została powołana.

§ 29

 1. Decyzję w przedmiocie likwidacji podejmują Fundatorzy.
 2. Likwidatorem Fundacji może być Zarząd albo osoba wskazana przez Fundatorów.
 3. Majątek pozostały po likwidacji Fundacji zostanie w całości przeznaczony na cele zbliżone z celami Fundacji określonymi w § 6 Statutu. Konkretne cele na jakie zostanie przeznaczony majątek zostaną wskazane przez Fundatorów.

§ 30

Statut wchodzi w życie z dniem wpisania Fundacji do Krajowego Rejestru Sądowego.

FUNDACJA LIBOLD

Kontakt:
tel. +48 601 241 111
e-mail: kontakt@fundacjalibold.pl

Adres do korespondencji:
ul. Sosnowa 23
51-361 Wilczyce

Dane fundacji:

KRS: 0000589897
NIP: 8952062082
REGON: 363170459

Rachunek bankowy nr:
31 1140 2004 0000 3802 7649 6167